یا علی

با علی آغازکردم شعرشب را با علی یاعلی ویاعلی ویاعلی ویاعلی اشهدوان امیرالمومنینم حیدراست اشهدوان علی تنهاعلی تنهاعلی هیچکس مولانخواهدشدبرایم هیچکس لا بشرهم شان حیدر لا علی الا علی پینه ی دست کدامین شاه غیرازشاه من بیشتربودست ازپیشانی اش گویاعلی نازشصتش دوستانش دشمنانش گفته اند هم علی باحق عجین بودست هم حق باعلی