مبارك باد توافق هسته اي

از نرمش و از چرخش و سازش خبر آمد شادم كه جهان از در اين صلح در آمد مانديم بر اين عهد كه ما جنگ نداريم هنگامه ي كشتار خلايق به سر آمد هر گوشه اگر ريشه دوانيده نبردي امروز بر اين ريشه فرو يك تبر آمد! بگذشت ز ما سلطه ي آن جهل و […]