افشین یداللهی

دوستش داشته باشی و او در دو قدمیِ عاشقِ تو شدن این پا و آن پا کند و بگوید: عاشقم نکن می‌خواهم عاقلانه تصمیم بگیرم شاید با آدمِ آسان‌تری بروم و تو عاشقش نکنی او برود مدتی بعد بیاید و بگوید: چرا عاشقم نکردی وقتی می‌دیدی اینقدر عاقلانه اشتباه می‌کنم؟ و تو فقط به دستش […]