محمدرضا عبدالملکیان

يك عمر مثل باران، يك عمر او همين بود

با باغ گفتگو داشت، با برگ همنشين بود

يك عمر شمعدانى، شب بو، بنفشه، لادن

دلواپس طراوت، تا روز واپسين بود

از جنس ديگرى بود، چيزى شبيه رويا

يك راز آسمانى، در غربت زمين بود

پنهان به پشت لبخند، دردى كه در دلش بود

دردى كه ريشه مى زد، دردى كه آتشين بود

يك عمر جانفشانى، يك عمر مهربانى

مادر فقط همين است، مادر فقط همين بود

“محمدرضا عبدالملکیان”

همراهان همیشگی شعرواره، روز مادر مبارک