با خشونت هرگز

سخت آشفته و غمگین بودم به خودم می گفتم:  بچه ها تنبل و بد اخلاقند دست کم میگیرند،  درس ومشق خود را… باید امروز یکی را بزنم، اخم کنم و نخندم اصلا تا بترسند از من و حسابی ببرند… خط کشی آوردم، درهوا چرخاندم… چشم ها در پی چوب، هرطرف می غلطید مشق ها را […]