پرواز را بخاطر بسپار

دلم گرفته است  دلم گرفته است  به ایوان میروم و انگشتانم را  بر پوست کشیده ی شب می کشم  چراغ های رابطه تاریکند  چراغ های رابطه تاریکند  کسی مرا به آفتاب   معرفی نخواهد کرد  کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد  پرواز را بخاطر بسپار  پرنده مردنی ست