روزی که کمترین سرود بوسه است

روزی ما دوباره کبوتر هایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. روزی که کمترین سرود                               بوسه است و هر انسان             برای هر انسان                                 برادری است