بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم

زندگی یک چمدان است که می آوریش بار و بندیل سبک می کنی و می بریش   خودکشی،مرگ قشنگی که به آن دل بستم دسته کم هر دو سه شب سیر به فکرش هستم   گاه و بیگاه پُر از پنجره های خطرم به سَرم می زند این مرتبه حتما بپرم   گاه و بیگاه […]