ارغوان

ارغوان شاخه همخون جدا مانده من  آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابي ست هوا؟ يا گرفته است هنوز ؟ من در اين گوشه كه از دنيا بيرون است  آفتابي به سرم نيست  از بهاران خبرم نيست آنچه مي بينم ديوار است آه اين سخت سياه آن چنان نزديك است  كه چو بر مي كشم […]